เอกสารประกอบการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม V501 ชั้น 5 อาคารวิจัยประดิษฐ์หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพญาไท

•   เอกสารประกอบการประชุม ฯ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

•   The World University Ranking
•   ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
•   การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

•   ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
•   การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

•   ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
•   การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ