สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568
February 2, 2024
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน
February 12, 2024

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)/Program Management Unit Competitiveness (PMUC)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 22 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น.

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)   

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ แหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการก่อนครบกำหนดของแหล่งทุนล่วงหน้า 5 วันทำการ (ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด เพื่อให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนครบกำหนดของแหล่งทุน (ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น.) โดยมหาวิทยาลัยจะทำการรับรองโครงการผ่านระบบ ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานเท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ประกาศทุนแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข. 67 รอบที่ 2
   คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์)
   เอกสารประกอบ TRL (แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์)
   หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัย ฯ