UK Science and Research Funding Opportunities
February 2, 2024
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)
February 6, 2024

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date 30 เมษายน 2567

Timeline

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568   
โดยมีกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
2) แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
3) แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
4) แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอรับทุนวิจัย ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาขอบเขตการดำเนินงาน คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การยื่นข้อเสนอโครงการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 027 9701 ผู้ประสานงานได้แก่ นายวศพล ฉัตรเกตุ ต่อ 9057 นางสาวกฤษณา ใจวัน ต่อ 9054 และนางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข ต่อ 9059
2. จัดทำข้อเสนอโครงการ (เป็นภาษาไทยเท่านั้น) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนดได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11818
3. ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในข้อ 2. ในรูปแบบ .word ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 กรณีมีข้อขัดข้องทางเทคนิค / การคีย์ข้อมูลผ่านระบบ NRIIS สามารถติดต่อทีมพัฒนาระบบ NRIIS ผ่านช่องทางสายด่วน Hotline ได้ที่โทรศัพท์ 09 7107 9090 ทีมพัฒนาระบบ NRIIS หรือ Email: nriis@nrct.go.th

อนึ่ง โครงการที่เสนอขอรับทุนให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และขอให้ดำเนินการเรื่องมาตรฐานการวิจัย ตามที่ระบุในหนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครยื่นเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานกรณีที่ได้รับทุนต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ประกาศ ฯ
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ