ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2
January 19, 2024
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567
January 30, 2024

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

ไม่เกิน 2,500,000 บาท
วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน/Opening – Close Date 23 มกราคม 2567 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยสรุปรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการที่เสนอขอทุนในระบบ NRIIS และจัดส่งให้ส่วนงานต้นสังกัด 6 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ส่วนงานต้นสังกัดทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอชุดโครงการมายังมหาวิทยาลัย 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอชุดโครงการ จากส่วนงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567   

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://pmua.or.th/12857

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
   ประกาศ ฯ
   ระเบียบสภานโยบาย ฯ
   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
•   มหาวิทยาลัยสรุปรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการที่เสนอขอทุนในระบบ NRIIS และจัดส่งให้ส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
•   ส่วนงานต้นสังกัดทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอชุดโครงการมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.
•   มหาวิทยาลัยกดรับรองโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.