ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566
January 11, 2023
PhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green Chemistry for Life
January 17, 2023

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร
Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Digital Economy and Society Development Fund
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 3 มกราคม 2566
3 January 2023
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 27 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
27 January 2023 at 16.30 p.m.
วันที่ปิดรับสมัครทุน/Closing Date 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
3 February 2023 at 16.30 p.m.

Timeline

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

ภายใต้วงเงินงบประมาณ 2,200,000,000 บาท โดยเปิดรับการสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://defund.onde.go.th/th/content/category/detail/id/1/iid/373