บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566
December 16, 2022
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566
December 16, 2022

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื่องจาก แหล่งทุนกำหนดให้มหาวิทยาลัยกดรับรองการส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา มหาวิทยาลัยขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เสนอขอทุนผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566

ขอให้ส่วนงานดำเนินการตรวจสอบ และทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11634

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  คู่มือนักวิจัย