บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “Circular Economy และ Clean, Accessible and Secure Energy Supply”
January 31, 2024
บพค. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 13 ด้าน “Alternative Energy และ Food & Health” ประจำปี 2568 (FY2025)
February 1, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

1,500,000 บาท/ปี/โครงการ
วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน/Opening – Close Date วันนี้ – 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ JFS 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน 30 เมษายน 2567

Timeline

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”   

ขอให้ทีมนักวิจัยร่วมกันจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพียง 1 ข้อเสนอการวิจัย/ทีม โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และผู้ประสานงานหลัก (Project Coordinator) จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ JFS ที่    https://ptoutline.eu/app/JFS23STI ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11807

ทั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัย โปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อทราบและบันทึกข้อมูลในระบบกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567