บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567
January 30, 2024
วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”
February 1, 2024

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 หัวข้อ “Circular Economy และ Clean, Accessible and Secure Energy Supply”

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ประเภททุน/Funding Type แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

5,000,000 บาท/โครงการ
วันที่เปิด – ปิดรับสมัครทุน/Opening – Close Date 1 ธันวาคม 2566 – 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน 5 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
วันที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ JFS 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS 17 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในหัวข้อ “Circular Economy และ Clean, Accessible and Secure Energy Supply”   

ขอให้ผู้สนใจกรอกข้อมูล และยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน    http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์ pdf ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว และขอให้ทีมนักวิจัยร่วมกันจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพียง 1 ข้อเสนอการวิจัย/ทีม โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และผู้ประสานงานหลัก (Project Coordinator) จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ของ JFS ที่    https://ptoutline.eu/app/JFS23STI ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เท่านั้น

โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://www.pmu-hr.or.th/portfolio/jfs-8th

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจแจ้งส่งข้อเสนอโครงการและขอหนังสือรับรอง (Letter of Support) ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. และยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อกองบริหารงานวิจัยจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่แหล่งทุนกำหนดต่อไป