แหล่งทุน The Royal Society เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Newton International Fellowships 2023
February 22, 2023
ทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2566
April 26, 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 31 มีนาคม 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date

Timeline

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7 – 9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (ระดับ TRL 5 – 9) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566 – 2570

โดยมีขอบเขตสนับสนุน ดังนี้
1. แผนงาน F2 (S1P1): พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
2. แผนงาน N1 (S1P1): การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง
3. แผนงาน N2 (S1P1): การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน
4. แผนงาน N14 (S2P10): การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3509