ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566
April 20, 2023
แหล่งทุน Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Early-Career Awards
April 26, 2023

ทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ประเภททุน/Funding Type ทุนวิจัย

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

150,000 บาทต่อโครงการ
1,500,000 บาทต่อแผนงานวิจัย
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 30 มีนาคม 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date 21 เมษายน 2566
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date 30 เมษายน 2566

Timeline

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
2) โครงการพัฒนาเครื่อข่ายสถาบันอุตมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์  CLICK
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    CLICK