บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566
October 31, 2022
MOPGA 2023: Visiting Fellowship Program for Young Researchers
November 3, 2022

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2   

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11611

โปรดแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย และโปรดจัดทำข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ทางกองบริหารงานวิจัยตรวจสอบข้อเสนอโครงการ และส่งคืนนักวิจัยเพื่อปรับแก้ไขได้ในวันและเวลาที่แหล่งทุนกำหนด
ทั้งนี้ แหล่งทุนจะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิได้รับรองผ่านระบบ NRIIS และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การกดรับรองเฉพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัด และได้รับการตรวจสอบข้อเสนอโครงการจากกองบริหารงานวิจัยภายในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น