MSCA Staff Exchanges 2022
September 23, 2022
IDRC เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Joint Canada – Israel Health Research Program Phase II
October 4, 2022

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)   

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
  คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ
  เอกสารประกอบ TRL

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เมื่อครบกำหนดการยื่นข้อเสนอ ฯ มหาวิทยาลัยจะสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอ ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป