แผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
May 17, 2021
นวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน
May 17, 2021

Establishment of financial support (the funds) for enhancing the quality of life of the formerly incarcerated

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ

ผลงานวิจัย:

Establishment of financial support (the funds) for enhancing the quality of life of the formerly incarcerated

ผู้วิจัย:

1. รศ. ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร
2. ผศ. ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล
3. ผศ. ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ
4. อ. ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
5. อ. ดร.เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
6. อ. ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์
7. นางสาวณัฏฐาภรณ์ โสกัณฑัต
8. นายก่อเกียรติ ลิ่มวงศ์สกุล
9. พ.ต.ท.หญิงณัฐิกา กีรติธรรมกฤต

การศึกษาความเป็นได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในเรือนจำ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนโดยนำเสนอ รูปแบบ แนวทางการจัดตั้งกองทุน การให้ความช่วยเหลือของกองทุน/การใช้จ่ายเงินทุน/เงือนไขของความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ รวมทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษในประเทศไทย ตลอดจนแนวทาง วิธีการตรวจสอบกองทุน กระบวนการได้มาซึ่งเงินทุน ระบบการระดมเงินทุน และการนำเสนอแผนการดำเนินงาน (Roadmap) รูปแบบ แนวทางการจัดตั้งกองทุน โดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ทั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ทบทวน วิเคราะห์ลักษณะหรือสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จของกองทุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งในประเทศไทย แนวคิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จำนวน 100 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 54 คน รวมทั้งการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อเสนอรูปแบบ (Model) หรือแนวทางการจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยที่เหมาะสม จำนวน 2 ครั้ง

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยที่เหมาะสมในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พ้นโทษกลับสู่สังคมและไม่กระทำผิดซ้ำโดยให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษระยะสั้น/เร่งด่วน รวมไปถึงการติดตามผู้พ้นโทษระยะยาว มุ่งหวังที่จะพัฒนาพฤตินิสัย บำบัดฟื้นฟูเฉพาะราย ให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนมีอาชีพ ความรู้ในการดำเนินชีวิต และตัดวงจรในการกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยแหล่งเงินทุนของกองทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ และหาแหล่งเงินทุนจาก การรับบริจาคจากเอกชน หรือการทำสัญญาเพื่อรับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนต่างๆ โดยมีองค์กรกลางในการบริหารจัดการกองทุน การให้ความช่วยเหลือจะพิจารณาว่าผู้ใดที่เข้าหลักเกณฑ์ในการได้รับความช่วยเหลือบ้าง เฉพาะตัวผู้กระทำผิดที่พ้นโทษหรือรวมไปถึงครอบครัว เช่น คู่สมรส หรืบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ การดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน ของกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติและ หน่วยงานอื่นๆ ภายใต้การบริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้แผนการรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัวปี พ.ศ. 2562 ส่วนการจัดตั้งกองทุนในระยะยาว ดำเนินการโดย ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ (องค์การมหาชน) และจัดตั้งหน่ายงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้เกิดประสานการทำงานอย่างบูรณาการและยั่งยืน

การนำไปใช้ประโยชน์: กรมราชทัณฑ์นำไปผลการศึกษาไปปรุงปรุงศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

การติดต่อ:
รศ. ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save