ผลประโยชน์ร่วมของสวนดาดฟ้าบำรุงรักษาต่ำ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
October 24, 2019
งานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรท้องถิ่นในการจัดการศัตรูพืช
October 24, 2019

การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย:

รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
ผศ. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย (ผู้ร่วมวิจัย)
อุทัยวรรณ ผิวพรรณ (ผู้ร่วมวิจัย)

การศึกษาวิจัยนี้ ได้ทำการสำรวจพื้นที่สีเขียวในวัดป่า โดยทำการวางแปลงชั่วคราว เพื่อศึกษาสังคมพืชในพื้นที่วัดป่า ขนาด 20×50 เมตร จำนวน 14 แปลง (13 วัด) สามารถจำแนกสังคมพืช ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง โดยแสดงรายชื่อวัด พรรณไม้เด่น และดัชนีความหลากหลายของ Shannon – Wiener ดังตารางที่ 1

นอกจากนั้น ทำการประเมินสถานภาพของพืชที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวของวัดป่า โดยใช้หลักเกณฑ์ของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN พบว่ามีพรรณไม้ที่อยู่ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN Red List จำนวน 30 ชนิด จากพรรณไม้ทั้งหมด 171 ชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae และ Fabaceae สามารถแบ่งออกได้ตามระดับความเสี่ยง คือ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered; CR) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) และ มีความเสี่ยงน้อย (Least Concerned; LC) โดยตารางที่ 2 แสดงสถานภาพของพันธุ์พืชในระดับ CR ถึง VU

การติดต่อ:
รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 2441 5000 ต่อ 1221 หรือ 3344
sura.pat@mahidol.ac.th