ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน
September 12, 2019
ประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สำหรับการอบแห้งผักตบชวา (Eichhornia crassipes)
September 16, 2019

ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว

ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว

ผู้วิจัย:

ดร.ชิษณุพงศ์ ประทุม

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของสารปรับปรุงดิน ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมไว้ในดินนา และศึกษาปริมาณแคดเมียมที่มีการสะสมในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ซึ่งใช้ข้าวเจ้าสายพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ปลูกในดินนาที่มีการผสมสารปรับปรุงดินร้อยละ 4 ได้แก่ มูลสุกร, มูลโคนม, มูลไก่แกลบ, ปุ๋ยหมัก และมูลไส้เดือน และมีความเข้มข้นของแคดเมียม 3 ระดับ ได้แก่ 20, 40 และ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลการศึกษา พบว่าที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 ของมูลสุกร และมูลโคนม ต้นข้าวไม่สามารถเจริญเติบโต และแห้งตายลง ในวันที่ 70 ของการเพาะปลูก ส่วนมูลไก่แกลบ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับแคดเมียมไว้ในดินนา ขณะที่ปุ๋ยหมัก สามารถกระตุ้นให้รากของต้นข้าวดูดซึมแคดเมียมในดินนาได้มากขึ้น จึงทำให้ลดการสะสมแคดเมียมไว้ในลำต้น ใบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดข้าว ทั้งนี้พบการสะสมแคดเมียมในราก > ลำต้น > ใบ > เมล็ดข้าว

การเผยแพร่ผลงาน:
•  Chitsanuphong Pratum. 2019. Response of Cadmium Accumulation in Rice (Oryza sativa L. cv. SPR1) Grown with Different Organic Soil Amendments. Pertanika J. Sci. & Technol. 27(1) : 443-458

การติดต่อ:
ดร.ชิษณุพงศ์ ประทุม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
08 5295 5339
chitsanuphong.pra@mahidol.ac.th, chitsanuphong.pra@mahidol.edu