นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน
September 12, 2019
ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว
September 16, 2019

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลศรีธัญญา, มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ

โครงการวิจัย:

การเสริมพลังคนพิการ ด้วยการศึกษาและสร้างรายได้ด้วยการมีงานทำ

ผลงานวิจัย:

ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน

ผู้วิจัย:

แพรว เอี่ยมน้อย, วัชรา ริ้วไพบูลย์, ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์, กนกพร กวินแก้วโกศล, หทัยรัฐณ์ วารินทร์, จุฬารัตน์ วิเรขรัตนุ์, อัปสร จินดาพงษุ์, เบญจางค์ สุขจำนงค์, ชโลทร เขียวสะอาด

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน ผ่านมุมมองประสบการณ์ของคนพิการทางจิต และผู้แทนของหน่วยงานที่จ้างงานคนพิการ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ คนพิการทางจิตในชุมชนที่ได้รับการจ้างงาน จำนวน 19 คน และผู้แทนของหน่วยงานที่จ้างงานคนพิการ จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ในประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การรับรู้เรื่องการจ้างงาน 2) การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน 3) ประสบการณ์เมื่อทำงานจริง 4) ความพึงพอใจในการทำงาน และ 5) ปัญหาอุปสรรคการจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 1) ในชุมชนยังขาดความรับรู้เข้าใจในเรื่องจิตเวช การดูแล การยอมรับ และการอยู่ร่วมกับคนพิการทางจิต ตลอดจนไม่มีกระบวนการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะคนพิการทางจิต 2) ยังไม่มีเครื่องมือประเมินสมรรถนะ และการเตรียมความพร้อมคนพิการทางจิต ที่สามารถช่วยการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานคนพิการทางจิต และหน่วยงานที่จ้างงาน 3) ทางเลือกการมีงานทำของคนพิการทางจิตในชุมชนยังมีค่อนข้างน้อย และ 5) ขาดการติดตามประเมินผลการทำงาน และการสนับสนุนพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้แก่คนพิการทางจิตอย่างต่อเนื่อง

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ในการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการมีรายได้จากการทำงาน

การเผยแพร่ผลงาน:
•  การนำเสนอทางปาก ในการสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และรายงานการประชุม

รางวัลที่ได้รับ:
•   รางวัลบทความดีเด่น ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11/2562

การติดต่อ:
วัชรา ริ้วไพบูลย์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
08 1829 6094
wachara16@gmail.com