สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
September 9, 2019
ประสบการณ์การจ้างงานคนพิการทางจิตในชุมชน
September 12, 2019

นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

การพัฒนาสื่อการสอน สำหรับผู้เรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

ผลงานวิจัย:

นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

ผู้วิจัย:

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนของนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างครู – อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลากรของโรงเรียนโสต ทั้งผู้ที่มีการได้ยิน และพิการทางการได้ยิน โครงการนี้ได้รับทุนสนุบสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากโครงการนี้จำนวน 5 สื่อ จากผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 18 สื่อ

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

การเผยแพร่ผลงาน:
•   เผยแพร่สื่อให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ
•   จัดเสวนาผู้บริหารโรงเรียนโสตทั่วประเทศ
•   จัดอบรมให้กับตัวแทนครูในโรงเรียนโสตศึกษา
•   นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

รางวัลที่ได้รับ:
•   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อคนพิการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10: การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล (จัดโดยกระทรวง พม. ร่วมกับ มจธ.)

การติดต่อ:
อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
08 7508 8770
LINE ID: sutha.rs