ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก
September 9, 2019
นวัตกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน
September 12, 2019

สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

การพัฒนาสื่อการสอน สำหรับผู้เรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

ผลงานวิจัย:

สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ผู้วิจัย:

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนของนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างครู – อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลากรของโรงเรียนโสต ทั้งผู้ที่มีการได้ยิน และพิการทางการได้ยิน โครงการนี้ได้รับทุนสนุบสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหารสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากโครงการนี้จำนวน 3 สื่อ จากผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 18 สื่อ

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

การเผยแพร่ผลงาน:
•   เผยแพร่สื่อให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ
•   จัดเสวนาผู้บริหารโรงเรียนโสตทั่วประเทศ
•   จัดอบรมให้กับตัวแทนครูในโรงเรียนโสตศึกษา
•   นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8

รางวัลที่ได้รับ:
•   รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมดีเด่นด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8: นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (จัดโดยกระทรวง พม. ร่วมกับ สจล.)

การติดต่อ:
อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
08 7508 8770
LINE ID: sutha.rs