โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น (Active School Thailand)”
September 4, 2019
สื่อนวัตกรรมสอนบวกลบคูณหาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
September 9, 2019

ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก

ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัย:

การพัฒนาสื่อการสอน สำหรับผู้เรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

ผลงานวิจัย:

ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก

ผู้วิจัย:

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนของนักเรียนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างครู – อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลากรของโรงเรียนโสต ทั้งผู้ที่มีการได้ยิน และพิการทางการได้ยิน โครงการนี้ได้รับทุนสนุบสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชุดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนหูหนวก
เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากโครงการนี้จำนวน 3 สื่อ จากผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 18 สื่อ

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ

การเผยแพร่ผลงาน:
•   เผยแพร่สื่อให้กับโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ
•   จัดเสวนาผู้บริหารโรงเรียนโสตทั่วประเทศ
•   จัดอบรมให้กับตัวแทนครูในโรงเรียนโสตศึกษา
•   นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11

รางวัลที่ได้รับ:
•   รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11: นวัตกรรมและการออกแบบ เพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค (กระทรวง พม. และ สจล.)

การติดต่อ:
อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
08 7508 8770
LINE ID: sutha.rs