THE UNIVERSITY IMPACT RANKINGS

Times Higher Education (THE) คือ องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับข้อมูล เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามที่องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thailand) ได้กำหนด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030โดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้

1.No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

2.Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

3.Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ

4.Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

5.Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

6.Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

7.Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย

8.Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

9.Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

10.Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

11.Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12.Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

13.Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

14.Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  1. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

16.Peace and Justice Strong Instiutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมูลเข้าร่วม  โดยการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การเรียนการสอน

ผลคะแนนรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย มาจากการคำนวณคะแนนของ SDG 17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้คะแนนสะท้อนด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดย SDG 17 คิดเป็น 22% ของคะแนนรวม สำหรับ SDG อื่นๆ จะคิดเป็นเป้าหมายละ 26% หรือตามสูตรดังนี้: (SDG17)(0.22) + (SDGx)(0.26) + (SDGy)(0.26) + (SDGz)(0.26)

THE IMPACT RANKING 2021

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 1,115 จาก 94 ประเทศ/ภูมิภาคส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 35 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งข้อมูลเข้าร่วมทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยได้คะแนนรวมทั้งหมด 80.5 คะแนน จัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 101-200 โดยพัฒนาอันดับขึ้นจากปี 2019 ที่เดิมจัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 200-300 และในเป้าหมายที่ 3 Good Health and well-being ซึ่งได้คะแนน 90.8 จัดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ยังมีอีก 6 เป้าหมายที่ติด100อันดับแรกของโลก ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ได้คะแนน  68.3 จัดอยู่ในอันดับที่ =63 เป้าหมายที่ 2 ได้คะแนน 65.5 จัดอยู่ในอันดับที่ =65 เป้าหมายที่ 5 ได้คะแนน 64.2 จัดอยู่ในอันดับที่ =97 เป้าหมายที่ 6 ได้คะแนน 63 จัดอยู่ในอันกับที่ 83  เป้าหมายที่ 7 ได้คะแนน 65.4 จัดอยู่ในอันดับที่ 84 เป้าหมายที่15 ได้คะแนน 69.3 จัดอยู่ในอันดับที่ =68

THE IMPACT RANKING 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมเข้าการจัดอันดับ THE IMPACT RANKING เป็นปีแรก โดยได้ผลคะแนนรวม68.2-75.3 จัดอยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งได้ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับในเป้าหมายที่ 3 Good Health and well-being ได้คะแนน 77.8 จัดอยู่ในอันดับที่ 77 ของโลก และเป็นที่ 3 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 4 Quality Education ได้คะแนน 48.7-57.6  จัดอยู่ในอันดับที่ 201-300 และเป็นที่ 3 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production ได้คะแนน 48.4-64.3 จัดอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับที่ 4 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 13 Climate Action ได้คะแนน 38.1-51.4 จัดอยู่ในอันดับที่ 101-200 และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย เป้าหมายที่ 17 Partnerships for the Goals ได้คะแนน 70.7-80.6 จัดอยู่ในอันดับที่ 101-200 และเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย