มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย
25/09/2020
งานเสวนา “MU SDGs Talk”
01/12/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการบูรณะปรับปรุงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานพิธีทำบุญและปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงาน โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญและปิดทอง

“ลานมหิดล” เป็นลานแท่นที่ประดิษฐานองค์ตราส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชบิดา) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม” ปิดผิวองค์ตราด้วยทองคำเปลวสีทองสวยงามสง่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ.2552 ได้มีการปรับปรุงยกฐานให้สูงขึ้น

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยได้อยู่คู่มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์พระนามพระราชบิดา ณ ลานมหิดลขึ้นโดยรับบริจาค “แผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์ 96.5%” เพื่อใช้สำหรับปิดผิวองค์ตราสัญลักษณ์ จากบุคลากรชาวมหิดล ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้บริจาคจำนวน112 ราย มียอดบริจาคแผ่นทองคำเปลวจำนวนทั้งสิ้น 10,267 แผ่น