กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการบูรณะปรับปรุงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
23/11/2020
งานประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)
02/12/2020

งานเสวนา “MU SDGs Talk”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเสวนา “MU SDGs Talk”โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mahidol Sustainable Week 2020 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ สุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บรรยายหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา