โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2
17/09/2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการบูรณะปรับปรุงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
23/11/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย

วันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย” กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายยุทธพล อังกินันนทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเข้าสำรวจหน่วยงานทั้งหมด 201 หน่วยงาน โดยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารที่ทำการของหน่วยงาน
ในการนี้ มีหน่วยงานส่งประกวดจำนวนทั้งสิ้น 179 หน่วยงาน ได้แก่ 1) อาคารที่ทำการของทางราชการ 2) รัฐวิสาหกิจ 3) องค์การมหาชน 4) หน่วยราชการอิสระในกำกับของรัฐ 5) โรงพยาบาลรัฐ และ 6) โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้รับรางวลับ 88 หน่วยงาน แบ่งเป็น ระดับทอง 67 หน่วยงาน ระดับเงิน 16 หน่วยงาน และระดับทองแดง 5 หน่วยงาน โดยมีโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้รับรางวัลเพียง 4 หน่วยงานเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับทอง”