โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล
17/09/2020
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย
25/09/2020

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2

วันที่ 17 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2 เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน และเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่วิทยาเขตพญาไทให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่วิทยาเขตพญาไทอีกด้วย ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท กล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในหน่วยงานต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล