มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
15/09/2020
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2
17/09/2020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล

วันที่ 16 กันยายน 2563 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล ให้แก่ คณะครู อาจารย์ และผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำโปรแกรมไปใช้ในสถานศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ นายนิยม ฤทธิ์คำรพ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูลธนาคารขยะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตรจากนายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม