การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2563
12/08/2020
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล
17/09/2020

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2563 ณ อาคารศาลายา โดยในปีนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมีผู้เกษียนอายุ จำนวน 6 ราย  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุฯ ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบวาระเกษียณอายุฯ