อบรมโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดบุรีรัมย์
09/08/2020
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
15/09/2020

การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยนายยุทธภูมิ ญาณเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัยและบุคลากรงานจราจรและความปลอดภัยเป็นวิทยากรและผู้ควบคุมการซ้อมแผน และนอกจากซ้อมแผนแล้วยังได้จัดให้การอบรมความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายแก่ผู้เข้าร่วมซ้อมแผน โดยนางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ นักชีวอนามัย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นวิทยากร