มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
15/11/2019
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”
29/01/2020

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานทั้งหมด 30 คน โดยได้จัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ที่ตามเกณฑ์ของ UI (University of Indonesia) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริการจัดการด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านของเสีย ด้านน้ำ ด้านการขนส่ง และด้านการศึกษา