มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
15/11/2019
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”
29/01/2020

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบรายวิชา EGEW519 Research Methodology and skill Enhancement through Ploblem Based Learning
for Environmental and Water Resource Engineering