คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชม
16/01/2020
การประกวดคลิปวิดีโอโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก
21/02/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5” ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่มาร่วมงาน ภายในงานมีจัดกิจกรรมดังนี้
1.การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศจาก DUSTBOY ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2.การให้ความรู้ผ่านคลิปวิดิโอจาก We Mahidol เช่น รู้ทันฝุ่นพิษ PM 2.5 ค่าฝุ่นเกิน อากาศนิ่ง ใครเสี่ยง
3.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 โดยผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4.นักศึกษาที่เข้าชมนิทรรศการสามารถรับหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5