โครงการ Mahidol Eco Run
19/03/2019
External Audit Carbon Footprint Organization คณะทันตแพทยศาสตร์
28/03/2019

หัวหน้างานงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 9 ท่าน ได้มาศึกษาดูงานระบบธนาคารขยะรีไซเคิล ที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หน่วยจัดการขยะและความสะอาด อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบธนาคารขยะรีไซเคิล ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมีหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น นางอมรรัตน์ โครตวงศ์ และนางสาวอุทัยวรรณ เกิดบุญ ต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล