หัวหน้างานงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
20/03/2019
งานประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019
02/04/2019

External Audit Carbon Footprint Organization คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของส่วนงาน ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  และได้มีการ Kickoff โครงกการไปเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยในวันที่ 28 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์เข้ารับการทวนสอบในการขอขึ้นทะเบียนรับการรับรองการเป็นองค์กร Carbon footprint Organization  โดยคุณกรกช มีชำนาญ ผู้อำนวยการกองตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ผู้ทวนสอบ Carbon footprint ขององค์กร (CFO) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการการดำเนินงานด้าน Carbon footprint และทีมงานพัฒนาเพื่อความยั่งยิน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับการทวนสอบ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา