บุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
13/03/2019
หัวหน้างานงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
20/03/2019

โครงการ Mahidol Eco Run

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานสำคัญของการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยได้วางกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ 1.การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) 2.การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Technology and Innovation) และ 3.การส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement)

        มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีทั้งด้านความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององกรค์สหประชาชาติ (United Nation) และการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน และความเป็นสากลให้แก่นักศึกษาเป็นส่วนที่มหิดลให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน

        กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทำโครงการ “Innovation for campus sustainability” สร้างเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ที่พฤติกรรมใฝ่รู้ ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื่นสู่สังคมไทย โดยเน้นสร้างเสริมทักษะในการคิดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์การคิดค้นนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0

กำหนดการ

บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562          รับสมัครส่วนงานเข้าร่วมการประกวด

12 มีนาคม 2562                           ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : รอบคัดเลือกแนวคิด (Proposal)

25 มีนาคม 2562                           กำหนดส่งไฟล์ Presentation สำหรับนำเสนอในรอบสุดท้าย

27 มีนาคม 2562                           รอบชิงชนะเลิศ: การนำเสนอโครงการ (Presentation)

การประกวดรอบที่ 1 รอบแนวคิด (Proposal)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก           เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ (Presentation)

รางวัลที่ 1                               เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2                               เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3                               เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ดาว์นโหลด

คู่มือการประกวด

ใบสมัคร

สมัครเข้าร่วมประกวดออนไลน์