กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ “นายสุวิทย์ รจนาสันห์” รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำแนวทางไปรณรงค์ให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของโรงเรียนต่อไป