โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
The 2nd Annual Conference “Innovation And Partnership for Sustainable Society”
22/12/2017

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 35 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลของวัสดุแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง