วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

The 2nd Annual Conference “Innovation And Partnership for Sustainable Society”

เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นำบุคลากรเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd  Annual Conference “Innovation And Partnership for Sustainable Society นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) เป็นการรวมตัวของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย จำนวน 24 สถาบัน โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือ สร้างกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของสถาบันการศึกษาไทย สร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนภายในประเทศ รวมถึงขยายผลสู่ระบบการศึกษาไทยในทุกระดับ และสร้างความเป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก