The 2nd Annual Conference “Innovation And Partnership for Sustainable Society”
22/12/2017
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
26/12/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อไป พร้อมนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล