มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
ทำบุญเดือนเกิด : ธันวาคม 2560
29/12/2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้โอวาสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานในปีที่ผ่านมา และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยปัญหา อุปสรรคเรื่องต่างๆในการทำงานในปีที่ผ่านมา …