ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในการบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเปิดวิสัยทัศน์ผู้นำกิจกรรม ให้แก่ตัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล