สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในกิจกรรม Green Campus มหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการวิถีจักรยาน : วิถีมหิดล โครงการเปลี่ยนถนนรถซิ่งให้เป็นถนนคนเดิน และโครงการรถรางประหยัดพลังงาน เพื่อให้ได้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกระบวนการทำงานและแนวคิดในการจัดทำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล