พิธีมอบรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560
22/12/2017
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาเส้นทางจักรยานสู่ชุมชน ด้านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและโครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำแนวคิดเพื่อไปพัฒนาโครงการเมืองน่านสู่ “นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชวิต” ต่อไป พร้อมทั้งนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล