อบรม Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย กับ Honda Dream Road
22/12/2017
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

พิธีมอบรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยขอความร่วมมือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ช่วยกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในส่วนงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งในปีนี้ มีส่วนงานได้รับโล่รางวัลจำนวน 5 ส่วนงาน ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สถาบันโภชนาการ
3. วิทยาลัยนานาชาติ
4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
5. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ