คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
พิธีมอบรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560
22/12/2017

อบรม Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย กับ Honda Dream Road

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ “Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย” ขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทำคู่มือการจราจรภายในมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด มาเป็นวิทยากรและผู้จัดกิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล