สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
อบรม Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย กับ Honda Dream Road
22/12/2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย ด้านการจัดการขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับวิทยานิพนธ์และเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในอนาคตต่อไป