งานบริหารและพัฒนาระบบ

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นายสุพจน์ ภาษีรอด


Mr. Supoj Phaseerod
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ)
02-441-4400 ต่อ 1110
E-mail : supot.pha@mahidol.ac.th

นางสาวเนตรา แย้มเดช


Miss Nettra Yaemdej
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
02-4414400 ต่อ 1114
Email : nattra.yam@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรรณ ไพรี


Miss Orawan Pairee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1117
Email : orawan.pir@mahidol.ac.th

นางสาวปิยนุช ถาวร


Miss Piyanuch Thaworn
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1118
Email : piyanuch.tha@mahidol.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ พิเชฐบวรกุล


Miss Ruthairat Pichetbawonkul
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1116
Email : ruthairat.san@mahidol.ac.th

นางสาวอิสสรียา จิตวรานนท์


Miss Isareeya Chitvaranont
นักนิเทศศิลป์
02-4414400 ต่อ 1124
Email : isareeya.chi@mahidol.ac.th

นางสาวรรินทิพย์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา


Miss Rarinthip Chakkrapandhunaayutthaya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1113
Email : rarinthip.cha@mahidol.ac.th

นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน


Miss Piraya Na Nan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1126
Email : piraya.nan@mahidol.ac.th

นางอมรรัตน์ โคตรวงค์


Mrs. Amonrat Khotwong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1115
Email : amonrat.kea@mahidol.ac.th

นางวรัญญา การะเวก


Mrs. Waranya Karawek
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-4414400 ต่อ 1115
Email : waranya.kar@mahidol.ac.th

นางสาวศรีวิตรา ปิ่นตบแต่ง


Miss Sriwitra Pintobtang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1203
Email : sriwitra.pin@mahidol.ac.th

นายธิระพงศ์ เหมทานนท์


Mr. Thiraphong Hemthanon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1112
Email : thiraphong.hem@mahidol.ac.th

นางสาวนงนุช คนมั่น


Miss Nongnut Koungmon
ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1150
Email : nongnut.kog@mahidol.ac.th

นายพรหมสิทธิ์ แคฝอย


Mr. Prommasit Kaefoy
พนักงานขับรถยนต์
02-4414400 ต่อ 1150
Email : prommasit.kae@mahidol.ac.th
ปฏิบัติงานประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

นางสาววริษฐา จันทร์เจือศิริ


Miss Waritta Junjuasiri
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-849-4500 ต่อ 4791
Email : waritta.jun@mahidol.ac.th

นางสาวนิภาพร กมลเลิศวนิช


Miss Nipaporn Kamonlerswanit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-849-4500 ต่อ 4791
Email : nipaporn.kam@mahidol.ac.th

นายธนชาติ เศรษฐบุตร


Mr. Thanachart Sedtrabutr
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-849-4500 ต่อ 4792
Email : thanachart.sed@mahidol.ac.th

นายสรวุฒิ เหล่าสิม


Mr. Sorawut Laosim
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-4500 ต่อ 4794
Email : sorawut.lao@mahidol.ac.th

นางสาวธัญวลัย พยุง


Miss Thanwalai Payung
พนักงานธุรการ
Tel : 02-849-4500 ต่อ 4101
Email : pantiwa.kal@mahidol.ac.th

นายวรวัฒน์ ภมรพล


Mr. Worawat Pamolphon
พนักงานธุรการ
02-849-4500 ต่อ 4603
Email : worawat.pam@mahidol.ac.th
ปฏิบัติงานประจำอาคารสิริวิทยา

ม.ล.ลินทศักดิ์ จักรพันธุ์


Mom Luang (M.L.) Lintasak Chakkabandhunaayutthaya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414401 ต่อ 1215
Email : lintasak.cha@mahidol.ac.th

นายสมยศ ลบล้ำเลิศ


Mr. Somyos Loblamlert
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-4414401 ต่อ 1303
Email : somyos.lob@mahidol.ac.th

นายทวี ทัดเทียม


Mr. Tawee Tadtiam
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-4414401 ต่อ 1303
Email : tawee.tad@mahidol.ac.th
  • เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • วางระเบียบบริหารจัดการและให้บริการใช้พื้นที่ส่วนกลาง
  • วางระเบียบและมาตรฐานเพื่อการกำกับดูแลร้านค้าและการจำหน่ายสินค้า
  • บริหารงานด้านงานบุคคลของพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

– ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

– ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

การประชาสัมพันธ์

– ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ

นโยบายและมาตรการ

การให้บริการ