• เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • วางระเบียบบริหารจัดการและให้บริการใช้พื้นที่ส่วนกลาง
  • วางระเบียบและมาตรฐานเพื่อการกำกับดูแลร้านค้าและการจำหน่ายสินค้า
  • บริหารงานด้านงานบุคคลของพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

– ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

– ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

การประชาสัมพันธ์

– ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นายอิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา

02-441-4400 ต่อ 1110


ittirat.pao@mahidol.ac.th

นางสาวเนตรา แย้มเดช


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1114
Email : nattra.yam@mahidol.ac.th

นางอรวรรณ ไพรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1117
Email : orawan.pir@mahidol.ac.th

นางสาวปิยนุช ถาวร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1117
Email : piyanuch.tha@mahidol.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ สันติประชาธรรม


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1116
Email : ruthairat.san@mahidol.ac.th

นางสาวอิสสรียา จิตวรานนท์


นักนิเทศศิลป์
Tel : 1124
Email : isareeya.chi@mahidol.ac.th

นางสาวรรินทิพย์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1113
Email : rarinthip.cha@mahidol.ac.th

นางไพรัช เพ็งจันทร์


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Tel : 1150
Email : pirat.peg@mahidol.ac.th

นางสาวนงนุช คนมั่น


พนักงานทั่วไป
Tel : 1204
Email : nongnut.kog@mahidol.ac.th

นายพรหมสิทธิ์ แคฝอย


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1205
Email : prommasit.kae@mahidol.ac.th

นายศิริชัย ผิวสุข


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1205
Email : sirichai.phi@mahidol.ac.th


ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ