• เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • วางระเบียบบริหารจัดการและให้บริการใช้พื้นที่ส่วนกลาง
  • วางระเบียบและมาตรฐานเพื่อการกำกับดูแลร้านค้าและการจำหน่ายสินค้า
  • บริหารงานด้านงานบุคคลของพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

– ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

– ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

การประชาสัมพันธ์

– ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นายสุพจน์ ภาษีรอด

02-441-4400 ต่อ 1110


supot.pha@mahidol.ac.th

นางสาวเนตรา แย้มเดช


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ชำนาญการ
Tel : 1114
Email : nattra.yam@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรรณ ไพรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1117
Email : orawan.pir@mahidol.ac.th

นางสาวปิยนุช ถาวร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1118
Email : piyanuch.tha@mahidol.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ พิเชฐบวรกุล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1116
Email : ruthairat.san@mahidol.ac.th

นางสาวอิสสรียา จิตวรานนท์


นักนิเทศศิลป์
Tel : 1124
Email : isareeya.chi@mahidol.ac.th

นางสาวรรินทิพย์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1113
Email : rarinthip.cha@mahidol.ac.th

นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-4547
Email : piraya.nan@mahidol.ac.th

นางสาววริษฐา จันทร์เจือศิริ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : –
Email : waritta.jun@mahidol.ac.th

นางวรัญญา การะเวก


นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel : –
Email : waranya.kar@mahidol.ac.th

นางสาวนงนุช คนมั่น


พนักงานทั่วไป
Tel : 1204
Email : nongnut.kog@mahidol.ac.th

นายพรหมสิทธิ์ แคฝอย


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1205
Email : prommasit.kae@mahidol.ac.th

นางสาวธัญวลัย พยุง


พนักงานทั่วไป
Tel : 02-849-4101
Email : pantiwa.kal@mahidol.ac.th

นายวรวัฒน์ ภมรพล


พนักงานทั่วไป
Tel : 02-849-4602
Email : worawat.pam@mahidol.ac.th

นายธีระพงศ์ เหมทานนท์


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1205
Email : thiraphong.hem@mahidol.ac.th


นโยบายและมาตรการ

การให้บริการ