ห้องอเนกประสงค์  217

ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องอเนกประสงค์  322

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องอเนกประสงค์  323 ,324

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องรับรอง  304 ,305

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องจัดเลี้ยง  327

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสันทนาการ 

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องประชุมจัดเลี้ยง  411

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

<<