ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยาเขต หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดใหญ่่ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ศึกษาเล่าเรียน และประกอบกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน และบุคลากรประมาณ 4,000 คน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร ลานกิจกรรม/นันทนาการ สวนสาธารณะที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ การปรับปรุงอาคารกิจกรรมกลางและโรงอาหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปัจจุบันต้องใช้งบประมาณสูงมาก เนื่องจากเป็นอาคารหลักแรกที่ก่อสร้างในพื้นที่ศาลายา มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 ปี ระบบประกอบอาคารต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ฯลฯ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม การซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพดีและถูกสุขลักษณะเป็นไปได้ยาก เมื่อปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษาแห่งใหม่ โดยรื้อถอนอาคารกิจกรรมกลางและโรงอาหาร และก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทดแทน ชื่อ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (Mahidol Learning Center) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และกิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษาา บุคลากร และชุมชนข้างเคียง รวมทั่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยงาน กิจกรรมนักศึกษา และหน่วยงานด้านบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นันทนาการ และการมีส่วนร่วมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

    • 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การให้บริการ และรองรับกิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนข้างเคียงมหาวิทยาลัย
    • 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษาและหน่วยงานด้านการบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
    • 3. เพื่อเป็นสถานที่จัดนิทรรศการกลางแจ้งและกิจกรรมทางวัฒนธรรม/ดนตรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

 

<<