กิจกรรม Walk & Run to Happy MU
19/04/2018
งาน “Joong กัน Run วันแห่งความรัก”
19/04/2018

พิธีมอบทุน 7 ส่วนงานต้นแบบ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมความร่วมมือ พร้อมรับมอบทุน 7 ส่วนงานต้นแบบนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  1. วิทยาลัยการจัดการ
  2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะเภสัชศาสตร์
  5. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  6. สถาบันโภชนาการ
  7. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมมอบทุนและแสดงความยินดี  สืบเนื่องจากที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขของแต่ละส่วนงานนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุขเป็นไปอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://km.li.mahidol.ac.th/r2h-happy-university-2/