โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ.2561
16/02/2021
มหิดลเกมส์ 2566 (Mahidol Games 2023 : Good Health and Well – Being)
24/01/2023

สำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดแบบสำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน

ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 – 16.00 น.


กำหนดการพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2565